VHS Turnov - Dokončené investiční akce

Přehled dosud dokončených investičních akcí

 Akce za rok 1997:

 • II. etapa vodovodu Malý Rohozec (nová čerpací stanice a vodojem)
 • nový vodovod Vrchhůra
 • prodloužení vodovodního řádu Přepeře
 • příspěvek na realizaci kanalizace a vodovodu Vesecko, na opravu vodovodu Rakousy, projekt nové kanalizace Ohrazenice a občanům Mašova-Kadeřavce na napojení na nový vodovod částkou 2500 na přípojku
 • koncem roku přípravné práce na rekonstrukci čerpací stanice v Dolánkách (výběrová řízení)
 • oprava vodojemů na Károvsku ve spolupráci s VAK Turnov a.s.

Akce za rok 1998:

 • Rekonstrukce čerpací stanice Dolánky - postavena v 50. letech, stavební úpravy objektů, nové inženýrské sítě, vnější kanalizace, střechy, zateplení, celková rekonstrukce technologických zařízení vč. změny technologie chlorování a napojení na automatizovaný systém řízení. Dodavatel IMSTAV a.s. Liberec, cena 13 mil. (kryto úvěrem ve výši 7 mil.)

Akce za rok 1999:

 • vodovod Rakousy, vodovod pod mostem přes Jizeru, prodloužení vodovodu Nudvojovice, studie rekonstrukce ČOV, oprava vodovodu Trávnice, vodovod Vrchhůra pro č.p. 3185
 • příspěvek na vodovod k bytovému domu Přepeře, příspěvek na kanalizační sběrač Ohrazenice, nákup pozemků, opravy vodovodů Vazovec, Trávnice a Nudvojovice

Akce za rok 2000:

 • rekonstrukce Fučíkovy ulice, Trávnice, část Skálovy ulice, Brigádnická a Pekařova ul., zahájení rekonstrukce ČOV (kalové a plynové hospodářství), kanalizace Károvsko, vodovod Bukovina a Vrchhůra, příprava II. etapy rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a prodloužení vodovodu Nudvojovice, kanalizační sběrač Malý Rohozec

Akce za rok 2001:

 • zahájení II. etapy rekonstrukce ČOV, výstavba vodovodu a vodojemu Bukovina, rekonstrukce vodovodu Daliměřice, vodoměrná šachta pro prameniště Šlejferna, vodovod Benátky

Akce za rok 2002:

 • dokončení II. etapy rekonstrukce ČOV (zkušební provoz od října), vodovod a vodojem Bukovina (3,5 mil.), vodoměrná šachta pro prameniště Šlejferna (0,5 mil.), zahájení rekonstrukce kanalizace pro smuteční síň (1,8 mil.), rekonstrukce vodovodu a kanalizace Markova ulice, malé stavby a prodloužení vodovodů a kanalizací, opravy sítí (1,5 mil.)
 • zadání stanovení OP vodního zdroje Dolánky a Nudvojovice (621 tis. za přispění Grupo Antolin Bohemia a.s.), projekt rekonstrukce kanalizace Koňský trh a Palackého ulice, výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu pro Olešnici, Kacanovy a Vyskeř (podpora Mze)
 • automatizovaný systém řízení vodojemu Bukovina (750 tis.)

Akce za rok 2003:

 • předání ČOV do zkušebního provozu do června 2004 (94 mil.)
 • znovustanovení ochranných pásem vodních zdrojů Dolánky a Nudvojovice (800 tis.)
 • rozšíření skupinového vodovodu Turnov do Olešnice, Kacanov a Vyskeře (10 mil.)
 • automatická tlaková stanice ve vodojemu Károvsko (posílení tlaku vody pro chystanou bytovou zónu), rozšíření sítí před vodojemem (1 mil. za účasti p. Finkouse)
 • rekonstrukce kanalizace pro smuteční síň (3 mil.), rekonstrukce vodovodu a kanalizace Koňský trh (2 mil.), oprava vodovodu Na Sboře, rekonstrukce vodovodu Nudvojovice, rozšíření vodovodu Vrchhůra, přeložka a prodloužení vodovodu Mašov, vodoměrná šachta Ohrazenice, kanalizace Jenišovice, prodloužení vodovodu Malý Rohozec a Přepeře, projekt pro odkanalizování okrajových částí Turnova (1,6 mil.)

Akce za rok 2004:

 • Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově (celkový náklad 94 mil. Kč)
 • Rozšíření skupinového vodovodu Turnov do obcí Olešnice, Kacanovy a Vyskeř ( 10 mil. Kč)
 • výstavba čerpací stanice pitné vody s akumulací Kadeřavec, zásobuje novým vodovodním řádem vodojem na Pohoři, z kterého jde voda do Olešnice (stávající síť), výstavba propojení a rozšíření vodovodu pro Kacanovy, výstavba vodovodního řádu Skalany 
 • konzervace a odstavení vrtů pitné vody Olešnice a Kacanovy 
 • dvě redukční šachty (regulují tlak vody v síti), osazení telemetrického dispečinku ve stávajícím vodojemu Pohoř 
 • 5800 m vodovodu, objekt čerpací stanice Kadeřavec, 50 nových vodovodních přípojek Kacanovy a Skalany, napojení 480 trvale bydlících obyvatel a 300 rekreantů 
 • rekonstrukce vodovodu v Kacanovech s dotací od KÚLK (1,3 mil. Kč),
 • zahájení realizace vodovodu na Záborčí – obec Malá Skála v zastoupení VHS Turnov získala dotaci ve výši 45 % 
 • realizace kabelové přípojky NN k VDJ v Turnově – Pelešanech, řešení havarijního stavu (156 tis. Kč),
 • pořízení generelu kanalizace části města Turnova (200 tis. Kč),
 • s finančním příspěvkem občanů dle jejich požadavků malé stavby vodovodů a kanalizací – prodloužení sítí za účelem výstavby rodinných domů, 
 • v rámci provozu vodohospodářského majetku byly provozovatelem realizovány drobné opravy sítí, přípojek a ostatního zařízení v hodnotě 1,031 mil. Kč,
 • oprava vodovodu a kanalizace v Turnově v Sobotecké ul. (650 tis. Kč),
 • PD pro územní řízení na odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic
 • PD pro stavební povolení na odkanalizování Mašova a Pelešan, Přepeř,
 • zahájení přípravy podkladů na projektu Čistá Jizera 

Akce za rok 2005: 

 • Kanalizace obce Přepeře (45 mil. Kč)
 • zahájení stavby Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic
 • oplocení vodojemů (0,14 mil. Kč)
 • oprava vodovodu Metelka (2,3 mil. Kč)
 • oprava vodovodu Šlejferna (2 mil. Kč)
 • úprava aktivačních nádrží ČOV Turnov (0,4 mil. Kč)
 • zahájení projektové přípravy rekonstrukce ÚV Hrabačov (0,05 mil. Kč)
 • rekonstrukce kanalizace za Lázněmi 0,1 mil. Kč)
 • dostavba kanalizací a vodovodů (0,6 mil. Kč)
 • oprava aktivační nádrže na ČOV Lomnice n. Popelkou (0,267 mil. Kč)
 • Semily - oprava kanalizace v ulici U Lomu (0,36 mil. Kč)
 • příspěvek městu Semily na rek. ČOV a dostavbu kanalizace (1,75 mil. Kč)
 • předání a ukončení stavby kanalizace obce Přepeře
 • dostavba vodovodu v Kacanovech (0,35 mil. Kč),
 • dokončení realizace vodovodu na Záborčí
 • rekonstrukce vodovodu na Malé Skále – Mukařově (2 mil. Kč, dotace od LK)
 • realizace vodovodu a kanalizace v Ohrazenicích ( 1,1 mil. Kč, dotace od obce)
 • kabelová přípojka VDJ Troskovice (0,04 mil. Kč)
 • Vyskeř – příspěvek na PD vodovod Poddoubí (0,1 mil. Kč)
 • s finančním příspěvkem občanů dle jejich požadavků malé i větší stavby vodovodů a kanalizací – prodloužení sítí za účelem výstavby rodinných domů.   

Akce za rok 2006: 

 • Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  (84 mil. Kč)
 • Vodovod Turnov - Mašov - Kadeřevec
 • rekonstrukce kanalizace Nádražní ulice ( 6,5 mil. Kč dotace od města)
 • výstavba inženýrských sítí Károvsko ( 1 mil. Kč dotace od města)
 • rekonstrukce vodovodu v ulici U Lip - Turnov (2,4 mil. Kč)
 • kanalizace pro Ontex ( 1,56 mil. Kč, příspěvek Ontexu 1,3 mil.)
 • oprava vodovodu Metelka ( 5,7 mil. Kč)
 • další drobné opravy vodohosp. majetku (0,6 mil. Kč)
 • projektová příprava rekonstrukce technologie ÚV Hrabačov - Jilemnice (0,08 mil. Kč)
 • rekonstrukce střechy na ÚV Hrabačov - Jilemnice (1 mil. Kč)
 • Jilemnice rekonstrukce vodovodu (2 mil. Kč)
 • vodovod Dolní Štěpanice PD (0,07 mil. Kč)
 • Rokytnice n. Jizerou - elektro přípojka pro vodojem (0,12 mil. Kč)
 • Rokytnice n. Jizerou - dostavba vodovodu (1 mil. Kč)
 • Lomnice n. Popelkou - vodovod Rváčovská (1 mil. Kč)
 • Semily - oprava kanalizace v ulici U Lomu (1,2 mil. Kč – příspěvek města)
 • Semily - příspěvek městu na rek. ČOV a dostavbu kanalizace (2,2 mil. Kč)
 • Semily - oprava aktivační nádrže na ČOV (0,4 mil. Kč)
 • ČOV Semily - nákup lisu na shrabky (0,2 mil. Kč)
 • Malá Skála – ČOV a sedimentační jímka, úpravy v ČS (0,33 mil. Kč),
 • rekonstrukce vodovodu Kacanovy (0,47 mil. Kč – dotace pro obec)
 • Vyskeř – prodloužení vodovodu (0,25 mil. Kč)
 • Rakousy – PD rekonstrukce a dostavba vodovodu (0,1 mil. Kč – dotace pro obec)
 • Líšný – oprava vodovodu ke hřišti (0,54 mil. Kč), projekty (80 tis. Kč)
 • projekční příprava akce Čistá Jizera ( 8,145 mil. Kč)
 • s finančním příspěvkem občanů dle jejich požadavků malé i větší stavby vodovodů a kanalizací – prodloužení sítí za účelem výstavby rodinných domů.   

Akce za rok 2007:

 • Dokončení stavby :Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic", včetně obnovy veškerých povrchů komunikací a chodníků ulic Palackého a Bezručova v Turnově (celk. náklad 115 mil. Kč bez DPH)
 • Turnov - kanalizace v ulici U Nádraží (470 tis. Kč)
 • Turnov - károvsko, rozšíření vodovodu pro nové RD (97 tis. Kč)
 • Mašov - opěrná zeď po kanalizaci (88 tis. Kč)
 • Mašov - oprava vodovodu (47 tis. Kč)
 • Nudvojovice - oprava elektroinstalace ČS (76 tis. Kč)
 • Turnov - oprava kanalizace pod sokolovnou (131 tis. Kč)
 • Turnov - zateplení vodovodu v Markově ulici (41 tis. Kč)
 • Mašov - oprava komunikací po kanalizaci (180 tis. Kč)
 • ČOV Turnov - výměna kalolisu (250 tis. Kč)
 • Turnov - oprava vodovodu Bukovina (100 tis. Kč)
 • Mašov - oprava vodovodu (100 tis. Kč)
 • Turnov - Hrubý Rohozec, úpravy povrchů po kanalizaci (800 tis. Kč)
 • Čistá Jizera - příprava investiční akce (4,9 mil. Kč)
 • Přepeře - studie odkanalizování místní části Potůček (55 tis. Kč)
 • Malá Skála - PD akce "vodovod M.S. - zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov (400 tis. Kč)
 • Loučky - rozšíření vodovodu (75 tis. Kč)
 • Vyskeř - vodovod Poddoubí (311 tis. Kč)
 • Vyskeř - vodovod U Hřiště (127 tis. Kč)
 • Vyskeř - vodovod Lažany (2,2 mil. Kč)
 • Rakousy - PD vodovodu Kalich - Borek (263 tis. Kč)
 • Líšný - dostavba vodovodu k sokolovně (600 tis. Kč)
 • Líšný - rekonstrukce kanalizace (47 tis. Kč)
 • Troskovice - PD rekonstrukce VDJ (116 tis. Kč)
 • Troskovice - rekonstrukce vodovodu (86 tis. Kč)
 • Jilemnice - vodovod Bátovka (245 tis. Kč)
 • Jilemnice - PD technologie na úpravně vody (210 tis. Kč)
 • Jilemnice - PD vodovodu Dolní Štěpanice (228 tis. Kč)
 • Jilemnice - prodloužení vodovodu k novým RD (47 tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - přivaděč Obora (75 tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - vodovod Rváčovská (921 tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - VDJ Karlov (120 tis. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - PD vodovodu od DPS  (100 tis. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - studie zásobení vodou (89 tis. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - dešťová kanalizace, řad F (1,3 mil. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - rekonstrukce střechy VDJ a ČS Horní Ves (1,1 mil. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - PD kanalizace u MěÚ (86 tis. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - sanace VDJ Horní Ves (175 tis. Kč)
 • Semily - ČOV, úprava měrného objektu (40 tis. Kč)
 • Semily - kanalizace ulice Travnatá (405 tis. Kč)

Akce za rok 2008:

 • Malá Skála - prodloužení kanalizace k sokolovně a 4 RD (500 tis. Kč)
 • ČOV Turnov - nezbytné investice (úprava provzdušnění AN, výměník tepla voda-kal, podjezdy po kontejner na výlisky, frekvenční měníče, čerpadla - celk. náklady 1,2 mil. Kč)
 • Čistá Jizera - příprava akce a zajištění podpory (4,8 mil. Kč)
 • Malá Skála - PD odkanalizování části obce na pravém břehu Jizery (900 tis. Kč)
 • Malá Skála - vodovod, zásobení lokalit Filka, Protivna a Bobov (15 mil. Kč)
 • Malá Skála - PD rekonstrukce vodovodu Mukařov (70 tis. Kč)
 • Ohrazenice - zokruhování vodovodních řadů I. tlakového pásma (900 tis. Kč)
 • Turnov - PD vodovodu Vesecko (192 tis. Kč)
 • Olešnice - vodovod u školy (300 tis. Kč)
 • Olešnice - vodovod Mlýnice (100 tis. Kč)
 • Olešnice - rekonstrukce vodovodu Roudný (80 tis. Kč)
 • Přepeře - příprava PD na odkanalizování Potůčku (205 tis. Kč)
 • Přepeře - příprava PD pro inženýrské sítě k nové zástavbě (200 tis. Kč)
 • Vyskeř - PD rekonstrukce vodovodů (100 tis. Kč)
 • Vyskeř - rekonstrukce vodovodu pro osadu Lažany - II. a III. etapa
 • Rakousy - vodovod Kalich - Borek (2,4 mil. Kč)
 • Líšný - rekonstrukce kanalizace (700 tis. Kč)
 • Troskovice - rekonstrukce stávajících a výstavba nových vodovodů (880 tis. Kč)
 • Jilemnice - technologie na úpravně vody (550 tis. Kč)
 • Jilemnice - vodovod Dolní Štěpanice (500 tis. Kč)
 • Jilemnice - Prodloužení vodovodu v ulici Hanče a Vrbaty
 • Jilemnice - Kanalizace pod okružní křižovatkou Hrabačov
 • Jilemnice - ostatní drobné investice a projekty (1,6 mil. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - oprava kanalizace - Spartak (300 tis. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - přechod vodovodu přes vodoteč (300 tis. Kč)
 • Rokytnice n. Jiz. - Kanalizace Sluníčko Rokytno
 • Rokytnice n. Jiz. - ostatní drobné investice a projekty (500 tis. Kč)
 • Semily - oprava kanalizace v ul. Požárnická (1,2 mil. Kč)
 • Semily - Prodloužení kanalizace v ulici Travnatá
 • Semily - drobné investice a projekty (800 tis. Kč)
 • Rovensko p. Tr. - Václáví, úprava ozonizace vodního zdroje (1 mil. Kč)
 • Rovensko p. Tr. - úpravna vody, retenční nádrž (250 tis. Kč)
 • Rovensko p. Tr. - studie odkanalizování oblasti Rovensko, Tatobity, Žlábek (95 tis. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - Oprava kanalizace a komunikace v ulici Fügnerova
 • Lomnice nad Popelkou - oprava čerpací stanice Park
 • Lomnice nad Popelkou - oprava vodojemu Košov
 • Lomnice nad Popelkou - ostatní drobné opravy a výměny (500 tis. Kč)

Akce za rok 2009:

 • Zahájení akce "Čistá Jizera" I a II
 • Turnov - prodloužení vodovodu v ulici Křišťálová (427 tis. Kč)
 • Přepeře - prodloužení inženýrských sítí a komunikace (4,3 mil. Kč)
 • Projektová dokumentace - Rekonstrukce ulice Zborovská (0,6 mil. Kč)
 • Projektová dokumentace - Rekonstrukce ulice 5. května (0,98 mil. Kč)
 • Malý Rohozec - prodloužení vodovodu a kanalizace (2,3 mil. Kč)
 • Ohrazenice - prodloužení inženýrských sítí v lokalitě za Hřištěm (3,4 mil. Kč)
 • Jilemnice - kanalizace pro Obytný soubor Kozinec (3,5 mil.)
 • Benecko - zastřešení vodojemu Zátiší (344 tis. Kč)
 • Benecko - oprava prameniště Zátiší (171 tis. Kč)
 • Benecko - oprava vodovodu pod hotelem Kubát (515 tis. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodů malých profilů-I. etapa (1,1 mil. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul. (4,7 mil. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - ostatní drobné opravy a výměny (100 tis. Kč)
 • Turnov - oprava vodovodu Pelešany (350 tis. Kč)
 • Turnov - oprava vodovodu Vazovec (500 tis. Kč)
 • Chuchelna - oprava vodojemu Slap (200 tis. Kč)
 • Semily - oprava vodojemu Kopanina (250 tis. Kč)
 • Semily - rekonstrukce vodovodu 3. května - doplatek stavby (1,3 mil. Kč)
 • Semily - chlorátor na ÚV Příkrý (220 tis. Kč)
 • Semily - drobné projekty (220 tis. Kč)
 • Semily - ÚV Příkrý - část PD (0,5 mil. Kč)
 • Semily - odkup vodovodu ACRA (80 tis. Kč)
 • Semily - vodovod Lhotecká (180 tis. Kč)
 • Výměna oken a dveří na vodohospodářských objektech (170 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - oprava vodojemu Václaví (100 tis. Kč)
 • Troskovice - rekonstrukce vodovodu Trosky - Tachov a rekonstrukce řadu z ČS Dola (3,2 mil. Kč)
 • Troskovice - rekonstrukce vodojemu (4,8 mil. Kč)
 • Olešnice - rekonstrukce vodovodu pod RŠ - Roudný (1,4 mil. Kč)
 • Ktová - prodloužení vodovodu (180 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - drobné projekty (120 tis. Kč)

Akce za rok 2010:

 • Malý Rohozec - prodloužení vodovodu a kanalizace - II. etapa (0,5 mil. Kč)
 • Prodloužení vodovodu Bukovina k p.č. 17 (0,2 mil. Kč)
 • Prodloužení vodovodu Bukovina a kanalizační přípojky - rozvojová lokalita (0,6 mil. Kč)
 • Mašov - prodloužení kanalizace ke 2 RD (0,2 mil. Kč)
 • Nudvojovice - prodloužení kanalizace ke 2 RD (0,45 mil. Kč)
 • Nudvojovice - prodloužení kanalizace ke 2 stavebním parcelám (0,17 mil. Kč)
 • Károvsko - přeložka výtlačného vodovodního řadu I. etapa (0,3 mil. Kč)
 • Turnov - rekonstrukce povrchů ulic Vejrichova a Tázlerova (3,9 mil. Kč)
 • Turnov - rekonstrukce povrchů v předpolí sokolovny (1,5 mil. Kč)
 • Turnov - oprava vodovodu Metelka II. etapa (1,4 mil.
 • Turnov - rekonstrukce povrchů ulice Zborovská I. etapa (1,1 mil. Kč)
 • Turnov - oprava havárie kanalizace Žižkova - Terronská (0,73 mil. Kč)
 • Turnov - Odkanalizování dešťových vod Bukovina - Trhovka (2,1 mil. Kč)
 • Jilemnice - oprava kanalizace Poštovní ul. (882 tis. Kč)
 • Jilemnice - oprava výtlaku z ÚV Hrabačov (331 tis. Kč)
 • Jilemnice - ostatní drobné opravy a výměny (252 tis. Kč)
 • Benecko - elektropřípojka pro VDJ Zátiší (186 tis. Kč)
 • Benecko - vodovod Dolní Štěpanice, 1. část (2,0 mil. Kč)
 • Benecko - oprava vodovodu Pláňka (337 tis. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodů malých profilů-II. etapa (1,0 mil. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - oprava kanalizace Smetanova ul. (460 tis. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - ostatní drobné opravy a výměny (1,3 mil. Kč)
 • Malá Skála - Mukařov - rekonstrukce vodovodních řadu (2,2 mil. Kč)
 • Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu a propojení tlakových pásem VDJ Bora a Václaví (5,3 mil. Kč)
 • Olešnice - oprava vodovodu Za školou - 0,5 mil. Kč)
 • Semily - oprava vodojemu Klinkovice (250 tis. Kč)
 • Semily - ÚV Příkrý - doprojektování (840 tis. Kč)
 • Semily - Prodloužení kanalizace a vodovodu M. Alše (Vinice) (530 tis. Kč)
 • Semily - nákup dopravníku ČOV (90 tis. Kč)
 • Semily - oprava kanalizace Dělnická (500 tis. Kč)
 • Loučky - oprava objektu čerpací stanice (380 tis. Kč)
 • Ohrazenice - Oprava objektů vodojemů a armaturní komory (680 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - sanace akumulačních komor vodojemu Bora (820 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - splašková kanalizace, ČOV, rekonstrukce vodovodů - část PD (660 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - oprava střešního pláště na ČOV (150 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - Kanalizace a vodovod Dolní Rokytnice (souběh se zasněžováním) - doplatek PD (300 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - ÚV Huťský potok - doplatek PD (260 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - oprava kanalizačních šachet - EMBA (150 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - prodloužení kanalizace Dolní Rokytnice - Lamprecht (300 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - prodloužení kanalizace Dolní Rokytnice - roubenky (200 tis. Kč)
 • Olešnice - vodovod Mlýnice (1,6 mil. Kč)
 • Rakousy - rekonstrukce vodovdu Kalich - Borek - stoupání Rakousy (2,1 mil. Kč)
 • Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Boučkův statek (1,2 mil. Kč)
 • Malá Skála - zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov (13,1 mil. Kč)
 • Tatobity - zásobování obce pitnou vodou, část Žlábek - projektová dokumentace (400 tis. Kč)
 • Vyskeř - zasíťování rozvojové zóny pro stavby RD (5,2 mil. Kč)

Akce za rok 2011:

 • Jilemnice – rekonstrukce kanalizace, oprava vodovodu a komunikace Čsl. Legií – I. etapa (5,4mil. Kč)
 • Jilemnice – havarijní oprava kanalizace Roztocká ul. (390tis. Kč)
 • Jilemnice – oprava vodovodu Branská (140tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů, III. etapa (1,2mil. Kč)
 • Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu Stará Lomnice, naproti Novodvorské (330tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - oprava vodojemu Karlov DTP, nový (4,2mil. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou - ostatní drobné opravy a výměny (300 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - propojení vodovodu Horní Ves (650 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce vodovodu Horní Kout - projektová dokumentace (140 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - prodloužení kanalizace Dolní Rokytnice - roubenky (doplatek 20 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - intenzifikace úpravny vody Huťský potok (4,15 mil. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - kanalizace Horní Rokytnice - Severka (310 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - kanalizace Horní Rokytnice - Rafanda (750 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - oprava kanalizačních šachet - Emba (150 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - komínová konstrukce na kanalizaci - Emba (120 tis. Kč)
 • Semily - kanalizace M. Alše - Třídomí (830 tis. Kč)
 • Semily - vodovod M. Alše do čerpací stanice (350 tis. Kč)
 • Semily - vodovod Letná - Slap (1,2 mil. Kč)
 • Semily - kanalizace Letná I. včetně přeložky vodovodu (2,7 mil. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - odkanalizování města - projektová dokumentace (790 tis. Kč)
 • Tatobity - zásobování obce pitnou vodou, část Žlábek - doprojektování, stavba I. etapa (2,8 mil.)

Akce za rok 2012:

 • Lomnice n. Pop. - oprava vodovodu a komunikace Okružní ul. (3,5mil. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - odkanalizování domu čp. 32 (760 tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - VH infrastruktura BV5, I. etapa (570tis. Kč)
 • Lomnice n. Pop. - oprava vodojemu Karlov DTP, starý (395 tis. Kč)
 • Jilemnice  - prodloužení vodovodu za zámkem (630tis. Kč)
 • Jilemnice - vodovod Bátovka, II. stavba, 1. etapa (550 tis. Kč)
 • Malá Skála - prodloužení splaškové kanalizace nad nádražím (1,0mil. Kč)
 • Benecko - měření vodních zdrojů (120tis. Kč)
 • Benecko - vodovod pod Hančovou boudou (490 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - Čistá Jizera - doprovodné akce po zimě - asfalty (345 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - vodojem a čerpací stanice Horní Ves - elektroregulace (300 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - studie na optimalizaci zdrojů Horní Ves (50 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - vodojem Horní Kout - elektro pilíř (30 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - ČOV - zateplení a fasáda (730 tis. Kč)
 • Rokytnice nad Jizerou - monitoring balastních vod (120 tis. Kč)
 • Chuchelna - vodojem Komárov - projektová dokumentace (50 tis. Kč)
 • Chuchelna - kanalizace Slap - projektová dokumentace (45 tis. Kč)
 • Chuchelna - vodojem Chuchelna starý - projektová dokumentace (60 tis. Kč)
 • Chuchelna - ČOV přístřešek (215 tis. Kč)
 • Semily - Čistá Jizera - doprovodné akce po zimě (115 tis. Kč)
 • Semily - Spálov - výstavba vodojemu Janeček, příprava stavby pro vodovody (2,2 mil. Kč) 
 • Semily - Nouzov - propojení vodovodu včetně výstavby vodojemu (2,9 mil. Kč)
 • Semily - vodojem 14 Pomocníků - elektro přípojka (185 tis. Kč)
 • Semily - ČOV - studie a projekt na rekonstrukci (210 tis.)
 • Semily - ČOV - úpravy v provozní budově (topení, okna), kalové hospodářství, kalová pole (2 mil. Kč)
 • Semily - oprava voodjemu Jílovce (1,7 mil. Kč)
 • Semily - čerpací stanice M.Alše - okna, dveře (40 tis.Kč)
 • Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov (880 tis. Kč)
 • Tatobity - zásobování pitnou vodou, část Žlábek - doprojektování, stavba II. etapa (3,95 mil. Kč) 
 • Rovensko pod Troskami - odkanalizování města - projektová dokumentace doplatek (1,7 mil. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - vodovod Blatec Štěpánovice včetně opravy voodjemu (690 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - studie rekonstrukce úpravny vody Hrudka, Borek (30 tis. Kč)

Akce za rok 2013:

 • Olešnice - rekonstrukce vodovodu - realizace (419 tis. Kč)
 • Ktová - oprava vodovodu I. etapa - realizace (1,4 mil. Kč)
 • Troskovice - rekonstrukce vodojemu Tachov - realizace (820 tis. Kč)
 • Chuchelna - vodovod Palučiny - část projektové dokumentace (88 tis. Kč)
 • Semily - vodovod Spálov - realizace vodovodních řadů (4,9 mil. Kč)
 • Semily - rekonstrukce vodovodu Černý most - realizace (2,3 mil. Kč)
 • Semily - oprava kanalizačních šachet (80 tis. Kč)
 • Benešov u Semil - přepad z vodojemu - realizace(133 tis.Kč)
 • Tatobity - zásobování pitnou vodou, část Žlábek - realizace části pro rok 2013, stavba III. etapa (4,9 mil. Kč)
 • Tatobity - oprava vodovodů v obci - projektová dokumentace (40 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - odkanalizování města - doplatek projektové dokumentace, soutěž (300 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - oprava VDJ Bora (1,9 mil. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - ÚV Václaví - pH metr (37 tis. Kč)
 • Rovensko pod Troskami - rekonstrukce úpravny vody Hrudka, Borek - doplatek PD (68 tis. Kč)

Akce za rok 2014:

 • Turnov - Čerpací stanice Dolánky - výměna čerpadel (1,09 mil. Kč)
 • Turnov - oprava vodovodu a kanalizace Pod Stránkou (1,8 mil. Kč)
 • Turnov - odlehčovací obtok SFS, Vesecko (0,7 mil. Kč)
 • Turnov - rekonstrukce areálu Károvsko (0,75 mil. Kč)
 • Turnov - Nudvojovice - oprava akvaduktu (1,9 mil. Kč)
 • Semily - intenzifikace úpravny vody Příkrý (62,05 mil. Kč)
 • Jilemnice - přeložka vodovodu Na Žuliánce (0,5 mil. Kč)
 • Jilemnice - kanalizace Pod Lomem (0,625 mil. Kč)
 • Rokytnice n. J. - optimalizace vod.sítě - oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout (5,5 mil. Kč)
 • Rokytnice n. J. - projekty - modernizace ČOV (0,25 mil. Kč)
 • Lomnice n. P. - prodloužení vodovodu Košov (0,387 mil. Kč)
 • Rovensko p. T. - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (4,4 mil. Kč)
 • Rovensko p. T. - odkanalizování města - stavba (37,4 mil. Kč)
 • Benecko - VDJ Pláňka - rekonstrukce (3,9 mil. Kč)
 • Benecko - vodovod Dolní Štěpanice (1,8 mil. Kč)
 • Chuchelna - vodovod Palučiny (4,6 mil. Kč)
 • Chuchelna - ČS Komárov (0,3 mil. Kč)
 • Malá Skála - dostavba kanalizace a vodovodu Vranové (27,7 mil. Kč)
 • Malá Skála - intezifikace ČOV (2,6 mil. Kč)
 • Tatobity - zásobení pitnou vodou Tatobity, Žlábek (8,3 mil.)

Akce za rok 2015:

 • Turnov – oprava vodovodu a kanalizace Výšinka - nad Lidlem (2,152 mil. Kč)
 • Turnov – generel kanalizace Turnov – západ (305 tis. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce areálu VDJ Károvsko - PD (225 tis. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce ČOV – PD (100 tis. Kč)
 • Turnov – Ohrazenice – rekonstrukce vodovodů Vesecko – PD (280 tis. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice (100 tis. Kč)
 • Turnov – vodovod Sobotecká - Maškova zahrada (2 mil. Kč)
 • Turnov – oprava vodovodu a kanalizace Sportovní ul. (2,4 mil. Kč)
 • Turnov – výstavba vodovodu Daliměřice (172 tis. Kč)
 • Turnov – oprava vodovodu Dolánky – Vazovec – PD (50 tis. Kč)
 • Turnov – drobné opravy kanalizací (100 tis. Kč)
 • Turnov – odkup vodovodu Vesecko (75 tis. Kč)
 • Turnov – odkupy pozemků úpravna vody Nudvojovice (350 tis.Kč)
 • Turnov – nákup chlorátoru ČS Dolánky (100 tis. Kč)
 • Turnov – nákup analyzátoru volného chlóru ČS Dolánky (113 tis.Kč)
 • Turnov – výtokové stojany pro hasební účely (250 tis. Kč)
 • Rovensko p. Tr. – odkanalizování města (97 mil. Kč)
 • Rovensko p. Tr. – nákup odkyselovací kolony úpravna vody Václaví (245 tis. Kč)
 • Malá Skála – oprava vodovodu Sněhov (0,432 mil. Kč)
 • Malá Skála – prodloužení vodovodu Filka (275 tis. Kč)
 • Malá Skála – nákup dmychadla ČOV (66 tis. Kč)
 • Malá Skála – odkanalizování lokality pod Panteonem (715 tis. Kč)
 • Malá Skála – kanalizace u Jizery (32 tis. Kč)
 • Přepeře – propoj vodovodu náves (192 tis. Kč)
 • Ohrazenice – výstavba kanalizace – zahájení realizace (23 tis. Kč)
 • Troskovice – oplocení VDJ Tachov (82 tis. Kč)
 • Ochranná pásma vodních zdrojů (230 tis. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou – oprava střechy ČOV (13 tis. Kč)
 • Lomnice nad Popelkou – výměna čerpadla VDJ Karlov Starý (38 tis. Kč )
 • Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Máchova a Lidická (5,9 tis. Kč )
 • Lomnice nad Popelkou – odkup pozemku od ÚZSVV pro vodojem (175 tis. Kč)
 • Semily – intenzifikace ČOV – PD (628 tis. Kč)
 • Semily – intenzifikace úpravny vody Příkrý (10,6 mil. Kč)
 • Semily – oprava vodovodu Jílovecká (2,3 mil. Kč)
 • Semily – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Špidlenova (78 tis. Kč)
 • Rakousy – aktualizace PD pro výstavbu VDJ Zbirohy (17 tis. Kč)
 • Tatobity – oprava vodovodních poklopů (37 tis. Kč)

Akce za rok 2016

 • Turnov – oprava vodovodu Károvsko – PD (65 tis. Kč)
 • Turnov – oprava střechy VDJ Hruštice - PD (35 tis. Kč)
 • Turnov – oprava kanalizace Jiráskova - PD (38 tis. Kč)
 • Turnov – oprava kanalizace Sobotecká ul. (1,5 mil. Kč)
 • Turnov – generel kanalizace - východ (474 tis. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce areálu VDJ Károvsko - I. etapa (5,7 mil. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce ČOV – PD (1 mil. Kč)
 • Turnov – Ohrazenice – rekonstrukce vodovodů Vesecko – PD (418 tis. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice - PD (1,26 mil. Kč)
 • Turnov – Nádražní ul. - vodovod, kanalizace - PD (160 tis. Kč)
 • Turnov – oprava vodovodu Dolánky – Vazovec I. etapa (984 tis. Kč)
 • Turnov – rekonstrukce vodovodu Dolánky – Vazovec II. etapa (856 tis. Kč)
 • Turnov – oprava vodovodu Mašov - Draha (1,059 mil. Kč)
 • Turnov – oprava kanalizace a vodovodu ul. Květinová, Březová (1,77 mil. Kč)
 • Turnov – Hruštice, Károvsko - výstavba vodovodu a kanalizace, 4. etapa (1,37 mil. Kč)
 • Turnov – Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce sítí vodovodu a kanalizace - PD (194 tis. Kč)
 • Turnov – 3 ks výtokové požární stojany - u nemocnice, u zastávky ČD, Na Výšince (245 tis. Kč)
 • Turnov – rovaděče, elekro - ČS Dolánky, VDJ + ČS Malý Rohozec, ČS Mašov, ČS Matelka (435 tis. Kč)
 • Turnov – sanace a obklady - VDJ Malý Rohozec (116 tis. Kč)
 • Turnov – kontrola velkých investičních projektů (150 tis. Kč)
 • Turnov – drobné opravy kanalizací + poklopy (100 tis. Kč)
 • Turnov – oprava povrchových znaků vodovodů a kanalizací Hluboká ul. (174 tis. Kč)
 • Turnov – ČOV - nákup kompresoru (10 tis. Kč)
 • Turnov – ČOV - oprava kalibrace měření odtoků (38 tis. Kč)
 • Turnov – ČOV - tlumič hluku na potrubí (95 tis. Kč)
 • Chuchelna – výstavba VDJ Komárov - první část stavby (244 tis. Kč) 
 • Chuchelna – rekonstrukce elektroinstalace čerpací stanice (324 tis. Kč) 
 • Malá Skála – odkanalizování lokality pod ČD - první část stavby (1,8 mil. Kč)
 • Malá Skála – ČOV - zateplení česlí (13 tis. Kč)
 • Malá Skála – čerpací šachta č.p. 3 (51 tis. Kč)
 • Ohrazenice – Nádražní - rekonstrukce sítí vodovodu a kanalizace - PD (195 tis. Kč)
 • Ohrazenice – prodloužení vodovodu a kanalizace pro 4 RD (p. Janeček) (429 tis. Kč)
 • Ohrazenice – odkup pozemku pro věžový vodojem - příprava (5 tis. Kč)
 • Přepeře – Nádražní - rekonstrukce sítí vodovodu a kanalizace (84 tis. Kč)
 • Přepeře – opravy poklopů (55 tis. Kč)
 • Rakousy – nový vodojem Zbirohy - první část stavby (1,47 mil. Kč)
 • Rakousy – vodovod k novému vodojemu Zbirohy - příprava (25 tis. Kč)
 • Olešnice – tlaková stanice do vodojemu Pohoř (99 tis. Kč)
 • Rovensko p. Troskami – odkanalizování (doplatek TDI, AD) (386 tis. Kč)
 • Rovensko p. Troskami – odkanalizování (doplatek stavby roku 2016) (62 tis. Kč)
 • Rovensko p. Troskami – odkanalizování (doplatek stavby roku 2015) (310 tis. Kč)
 • Rovensko p. Troskami – oddělení balastních vod (259 tis. Kč)
 • Rovensko p. Troskami – opravy odvodnění a vjezdů (92 tis. Kč)
 • Rovensko p. Troskami – ČOV – drobné úpravy (14 tis. Kč)
 • Nákup vodoměrů (27 tis. Kč)
 • Nákup navrtávacích pasů (47 tis. Kč)
 • Ochranná pásma vodních zdrojů (40 tis. Kč)

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost