VHS Turnov - Často kladené otázky

Cena vodného a stočného

Často kladené otázky

1.      Jaký je vlastně základní princip – vlastnictví a provoz – který má vliv na cenu vodného a stočného?
Svazek měst a obcí – Vodohospodářské sdružení Turnov -  vlastní všechen majetek. Jde o  trubky, budovy vodojemů, úpraven vody, ČOV, atd.. A tento celý svůj majetek pronajímá formou koncesní smlouvy privátnímu provozovateli – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Provozovatel jej využívá a pomocí něj zabezpečuje dodávku vody a její čištění. Odběratelé mu platí vodné a stočné, z jehož výše přibližně jednu polovinu pošle na účet VHS Turnov formou nájemného.
 
2.      Kdo a jak schvaluje cenu vodného a stočného ?

Cenu schvalují starostové a další představitelé měst a obcí – členové Rady sdružení VHS Turnov. Podklady pro jejich jednání připravují Ing. Hejduk a zástupci provozovatele. První jednání je vždy v září a následují postupně další 2 – 3 kola. Konečné schvalování ceny pro následující rok přijde na pořad v půli listopadu až začátkem prosince. Úplně všechny podklady na jednání, podle kterých starostové rozhodují, jsou veřejně dostupné na webu VHS Turnov.

3.      Je na území VHS Turnov nejdražší vodné a stočné  2015 v ČR ?

Není, byť to některá média naznačují. Mediálně se sleduje jen pár desítek velkých měst a ještě některá nedostatečně. Dalších vlastníků ( cen ) jsou tisíce a o nich není žádná informace. Soukromé specializované weby navíc ani neumí, nebo nechtějí dopočítat dvousložkovou cenu. Jsou území, kde odběratelé platí měsíční pevný paušál a k tomu klasickou položku  za množství skutečně odebrané vody. Jejich součet je např. v Táboře a Hradci Králové o mnoho vyšší než na našem území. A podstatné je i spravedlivě sledovat, že mnoho vlastníků z velkých měst je navíc jen v těsném odstupu v řádu malých korun pod námi. Skoro shodnou cenu tedy má náš soused - Severočeská vodárenská společnost, která ji stanovuje pro svých cca 460 města obcí. 

4.      Proč se stále navyšuje cena ?

Protože z části musíme a z větší části potřebujeme. Musíme proto, že se podle odsoutěženého modelu navyšují nákladové položky o celoroční inflaci a musíme také například dopočítat nárůst státem požadované stále se navyšující hodnoty DPH, nebo jiné navyšující se státní úplaty (podzemní voda, atd.).  Největší vliv na úpravu ceny však má naše potřeba navýšit nájemné. Nájemné je klíčovým vlastním příjmem VHS na úhradu všech potřebných akcí. Starostové měst a obcí však v posledních dvou letech změnili přístup. Nechtějí navyšovat cenu dle odsouhlaseného plánu, a  proto slevují  v požadavku na nárůst nájemného, které nám slouží jako hlavní zdroj pro potřebné investice a opravy.  

5.      Na co se používají vybrané peníze z nájemného ?

Jsou tři největší účely a několik menších. Pod zemí i nad zemí je z minulého století hrozně zastaralý majetek a my do něj musíme dávat moc peněz, aby se dal vůbec provozovat. Druhým největším vlivem je na první pohled pozitivní velké množství získaných dotací, ale tím bohužel, vzniká i tlak na sumu vlastních podílů k dotaci. A posledním klíčovým vlivem je nutnost splácet půjčky a úroky, protože nájemné a příspěvky měst v minulých letech nestačily na vytvoření peněz pro úhradu právě uváděných povinných vlastních podílů. 

Menšími položkami, které jsou hrazeny z nájemného, jsou pak různé vlastnické povinnosti – vodoměry, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, atd., úhrada chodu VHS Turnov a daňových povinností VHS. Každoroční rozpočet VHS Turnov je také umístěn na veřejném webu.  

6.      Nerostou díky zdražování zisky zahraničním společnostem ? 

Tohle je hlavní argumentační téma většiny novinářů, které však u nás neplatí. Díky férové koncesní soutěži na provozovatele tlačili všichni uchazeči v nabídkách tuto položku co nejníže. Novináři populisticky uvádějí ziskové přirážky provozovatelů ve výši mezi  10-30 %. Vysoutěžená zisková přirážka provozovatele – SčVK, a.s.- je na našem území  jen 2,5 %. Jde však jen o plánovanou hodnotu, ta skutečná  je ještě navíc snížená nejméně o polovinu díky reálným menším tržbám z prodejů.  Náš provozovatel si tedy každoročně odnese úplně minimální roční zisk  ( okolo 2 mil. Kč ), ten pak zdaní a navíc ho ani nikam “neodveze“. Aktuální pro nás velmi pozitivní přístup vedení provozní firmy je, že posílají do území VHS Turnov ročně okolo 10 mil. Kč na úpravy objektů a nákup potřebné techniky.   

7.      Zdražuje se také proto, že uživatelé šetří a odebírají méně ?

Ano, ale daleko v menším rozsahu, než každého napadne. My jsme při vypsání koncesního řízení předpokládali, že budou tržby meziročně klesat. Museli stanovit závazné odhady na 10 let dopředu. Bohužel  už první roky ukázaly, že jsme mohli být ještě víc opatrnější.  Když je tedy pokles tržeb vyšší, než jsme čekali, tak nejdříve přijde o polovinu zisku provozovatel a až pak má zbytek nezískaných tržeb vliv na cenu vodného a stočného. Hlavní problém v menších odběrech však je jinde - většinou jde o útlum a nebo naopak rozvoj velkých firem. Například uzavření prádelny v turnovské nemocnici přineslo v roce 2014 skoro 50 % podíl z poklesu prodeje na celém území VHS. Naopak rozvoj firmy VVIS Žernov tento pokles z Turnova výrazně zmírnil.

8.      Co bude v dalších letech ?

Soutěž na provozovatele - koncesní řízení – dalo jasná pravidla, jak počítat cenu do roku 2020. Inflační hodnoty a nárůsty povinných státních plateb se okamžitě promítnou do ceny jako doposud. Starostové mohou v celém procesu rozhodovat pouze o tom, kolik chtějí nájemného pro naše potřeby. Ale nájemné má hlavní vliv na cenu vodného a stočného.  V roce 2015 je cena vodného a stočného celkem včetně DPH za 1 m/3 necelých 98 Kč, v prognóze se  pro rok 2020 uvažovalo  o částce mezi 120 a 130 Kč.  Podle aktuálního postoje starostů v otázce stanovování vodného a stočného však lze očekávat menší hodnotu. 

 

Ing. Milan Hejduk, duben 2015

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost