VHS Turnov - Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - Přípojky - Informace pro vlastníky napojovaných objektů

Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - Přípojky - Informace pro vlastníky napojovaných objektů

 

Kanalizační přípojky:

 

V dané lokalitě se jedná o výstavbu nové kanalizace. To znamená, že všechny objekty podél této výstavby budou nově odkanalizovány do veřejné kanalizace, ze které jsou odpadní vody řádně likvidovány v souladu s platnou legislativou na čistírně odpadních vod v Turnově. Při výstavbě kanalizace budou na náklady investora zřízeny napojovací body pro všechny objekty podél kanalizace (tzv. veřejné části přípojek), které budou vytaženy do místa mimo komunikaci.Nově budovaná kanalizace v této lokalitě bude výhradně splašková – nesmějí do ní být napojeny svody dešťových vod (splaškové vody z Vašich nemovitostí budou na ČOV Turnov přečerpávány prostřednictvím čerpací stanice, která není schopna přečerpávat dešťové vody vzhledem k jejich množství a znečištění inertním materiálem, který poškozuje čerpadla). Dešťové svody zde musí být řešeny odděleně – napojením do stávající (původní) kanalizace, příp. zasakováním na přilehlém pozemku objektu, nebo jímáním v původních septicích (žumpách) a použitím například na zalévání. Tento stav bude kontrolován zástupcem provozovatele při kontrole Vaší kanalizační přípojky před jejím zprovozněním.U výstavby nové kanalizace bude obec Přepeře (příp. investor - VHS Turnov) od majitelů jednotlivých nově napojovaných nemovitostí za realizaci veřejné části přípojky vybírat finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč, tak jako tomu bylo při výstavbě kanalizace v centrální části obce Přepeře v roce 2005. Z důvodu urychlení výstavby a držení záruk na nově vybudované povrchy komunikací je nutné, aby veřejná část kanalizační přípojky byla realizována dodavatelem stavby současně s výstavbou hlavního kanalizačního sběrače. Uvedená částka slouží jako příspěvek na přípravu a zřízení veřejné části kanalizační přípojky.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost