VHS Turnov - Kalkulace

Cena vodného a stočného

Kalkulace

Cenu vodného a stočného na kalendářní rok schvaluje rada sdružení na základě dlouhodobého jednání s provozovatelem, a to většinou v listopadu předcházejícího roku.

Cena vodného a stočného je stanovena na základě aktuálních vstupních nákladů provozní společnosti a na základě přání vlastníka ( VHS Turnov ), kolik potřebuje finannčích prostředků na investice a běžnou údržbu majetku. Tato cena je podle cenového věstníku vydaného Ministerstvem financí ČR zařazena mezi tzv. věcně usměrňované ceny. To znamená, že do ceny vodného a stočného je provozovatel oprávněn promítnout jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. Výměr také stanovuje, které náklady do ceny zahrnout nesmí.  Stanovení ceny s sebou přináší nutnost posouzení  z pohledu sociální únosnosti vůči obyvatelům, a proto je přínosné, že členy  rady sdružení jsou starostové měst a obcí.

Mezi náklady, které se promítají do ceny vodného a stočného patří zejména nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu, které je základním příjmem rozpočtu VHS Turnov.  Provozovatel dále předkládá náklady na energie, mzdy a odvody, odpisy provozního majetku, poplatky za odběr vody, služby a pod. Náklady jsou vztažené k prodanému množství pitné vody (u vodného) nebo odvedené odpadní vody (u stočného). Vzhledem k tomu, že 80% nákladů je fixní a nezávisí na množství prodané vody, je cena na tomto množství významně závislá. 

Cena vody tak roste nejenom proto, že stoupají náklady na výrobu a čištění, které se do ní promítají, ale také proto, že se občas dochází k meziročnímu snižení prodeje vody (například z důvodu ukončení činnosti nějakého významného odběratele, nebo šetření domácností s vodou).

Cena vodného a stočného je stanovena jako jednotná pro všechny odběratele. A navíc je vždy schválena společně v cenové unii  včetně  Svazku města o obcí Semily.- sdružení města a okolních  obcí pečujících o vodovod.

Přiložené soubory

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost