VHS Turnov - Manuál - napojení na veřejnou kanalizaci

Manuál - napojení na veřejnou kanalizaci

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, která nemá vyřešeno nakládání s odpadními vodami v souladu s platnou legislativou, tak můžete postupovat následujícími cestami:

  • napojení na veřejnou kanalizační síť
  • vybudování domovní čistírny odpadních vod
  • řešením formou pravidelně vyvážených bezodtokových jímek
  • jinou vhodnou formou povolenou orgány životního prostředí (septik s dočištěním, apod.).

Pokud využijete nejčastější a přirozené cesty řešení formou napojení na veřejnou kanalizaci, tak je Vaše řešení jedno z následujících:

  • napojení na vybudovanou veřejnou část přípojky dle zpracovaného projektu, který je k dispozici na VHS Turnov, či ho máte u sebe (varianta z výstaveb kanalizace v posledních letech)
  • napojení na vybudovanou veřejnou část přípojky bez vypracované projektové dokumentace
  • vypracování projektové dokumentace přípojky, získání jejího stavebního povolení a následná výstavba.

Při vlastní stavební realizaci přípojky platí následující zásady:

- pokud je zpracován projekt Vaší přípojky, tak s odbornou firmou na místě zkontrolujete jeho správnost podle aktuálního skutečného stavu ve Vaší nemovitosti

- pokud projekt není zpracován, musíte ho řešit pouze v případě, že již nemáte hotovou kanalizační šachtičku, koncové místo na veřejné části přípojky sloužící jako příprava pro odkanalizování Vaší nemovitosti

- vlastní realizaci přípojky si můžete zadat jakékoliv odborné firmě, nebo jí provádět v součinnosti s ní (Vaše zemní práce, jejich montáž přípojky, apod.),

- technicky správné provedení přípojky před záhozem zeminy musí odsouhlasit pracovník provozovatele kanalizační sítě (SčVK, a. s.),

- pokud je kanalizační síť v sousedství postavena jen pro splaškové vody, musíte na svém pozemku zcela oddělit dešťové vody od splaškových a odvedení dešťových vod řešit vhodnou formou,

- pokud je kanalizační síť jednotná pro splaškové i dešťové vody zároveň, tak lze všechny vody svést do revizní kanalizační šachtičky a odtud přípojkou do kanalizace,

- po odsouhlasení vybudované přípojky provozovatelem kanalizace musíte navštívit provozní zákaznické centrum SčVK, a. s. v Turnově, nebo v Jilemnici a sepsat smlouvu o odvádění odpadních vod

- hotová přípojka nepodléhá kolaudačnímu řízení

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost