VHS Turnov - News

Jilemnice - zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod

 Prezentace průběhu a výsledků první stavební sezóny

  Zpráva ze dne 1. 11. 2017

Průběh stavebních prací v první stavební sezóně:

Stavební práce byly zahájeny v polovině dubna letošního roku vyfrézováním vozovky II. třídy od kruhové křižovatky v Hrabačově směrem na Dolní Štěpanice, až nakonec Dolních Štěpanic směrem na Vítkovice. Následně proběhla informační schůzka s občany Dolních Štěpanic, kde proběhlo představení VHS Turnov, dodavatele stavby VHS Teplice, byl představen časový harmonogram stavebních prací v letošním roce.

Brzy po zahájení díla začalo docházet k mírnému časové ztrátě. Naštěstí vedení firmy vyhodnotilo skutečný stav racionálně a zásadně zlepšilo přístup zhotovitele k plnění zakázky. Došlo také pravděpodobně k pozitivní  přeměně filosofie o přístupu firmy k zakázce - začala si velkou část zajišťovat vlastními lidmi. Došlo k posílení stavebních čet a stavba začala fungovat dle harmonogramu a bez větších komplikací.

Průběh dokončených prací k 31. 10. 2017:

- vodovodní přivaděč                          TLT DN 200                 délky 2 120m                  52% díla

- vodovodní výtlak                              TLT DN 200                 délky 720 m                    92% día

- zásobní vodovodní řad                    TLT DN 60 -100           délky 517 m                    27% díla

- kanalizační výtlak                             PE100 DN 100            délky 1 270 m                 95% díla

- kanalizační stoky                             KAM DN 250 - 300      délky 786 m                    24% díla

                                                             PVC DN 300                 délky 80 m

- obnova povrchů komunikací                                              cca 8 200 m2                          23% díla

- dále byly zahájeny a stále probíhají práce na veřejných částech vodovodních a kanalizačních přípojkách v komunikaci II. tř.,

- bylo provedeno založení čerpací stanice odpadních vod, byly provedeny piloty, výkop podzemní části, vybetonování dna čerpací stanice, vyzdění nadzemní části, montáž krovu. V letošním roce ještě bude dokončen střešní plášť a budou zahájeny práce na elektro montáži, technologii a stavební úpravy vnitřních povrchů,

- byly zahájeny stavební práce na vodojemu Pod Hradem, byly dokončeny výkopové práce, drenáže, základová deska, betonáž stěn a stropů objektu vodojemu, osazení 3 ks akumulačních nádrží Hobas, byly postaveny gabionové stěny a byla zasypána akumulační část vodojemu. V letošním roce ještě budou zahájeny práce na technologickém vystrojení vodojemu,

- při stavbě kanalizačního výtlaku muselo dojít vzhledem ke složitosti terénu (2x potok, svah u komunikace II. tř., opěrná zeď komunikace, soukromé pozemky, vysoká hladina spodní vody…) ke změně provedení technologie provádění -  na místo dvou protlaků se startovacími a cílovými jámami a místo provedení cca 150 m otevřeného výkopu byla použita technologie řízeného podvrtu, kde došlo k předvrtání trasy výtlaku (směr trasy a hloubka byla kontrolovány ultrazvukovým scannerem), pomocí speciální cementové směsi ke zpevnění stěn podvrtu, aby nedošlo ke zborcení stěn, dále byla protažena chránička potrubí a následně došlo k zatažení kanalizačního potrubí na úseku cca 200 m.

V prvním roce byla finančně prostavěna 1/3 díla a bylo zahájeno čerpání z většiny projednaných finančních zdrojů.

 

Úspěšné spojení více partnerů při akci:

Tak rozsáhlou akci by nebylo možno realizovat bez pozitivní spolupráce mnoha partnerů. Vodohospodářské sdružení Turnov je sice investorem díla, ale bez pomoci dalších subjektů by tak komplikované a finančně náročné dílo nikdy nemohlo být zahájeno. Státní fond životního prostředí ČR poskytl zásadní prostředky z Operačního programu životní prostředí na oba dva spojené projekty. VHS Turnov se na oplátku jako v jiných případech čerpat dotační prostředky co nejrychleji a mezi prvními subjekty. Také Liberecký kraj poskytl významný příspěvek na obnovu krajských komunikací v obci v jeho vlastnictví. VHS Turnov pak realizuje jejich potřebnou obnovu a krajští investoři mají časovou kapacitu na jiné aktivity. Díky dalším grantovým příspěvkům Libereckého kraje z Fondu ochrany vod LK pak vylepšujeme životní prostředí této krásné a turisticky navštěvované oblasti. Město Jilemnice a obec Benecko nám pak svými dotačními prostředky pomáhají spolufinancovat vlastní podíl na akci. Bez jejich finanční pomoci by nebylo možnost doplatit podíl jen z prostředků vybraných ve vodném a stočném. Za tento příspěvek plní VHS Turnov v jejich prospěch kvalitně roli investora. A nejdůležitější partnerství pak vzniklo mezi investorem a zhotovitelem díla. Dodavatelská firma musí ve spolupráci s investorem (vlastníkem vodohospodářského majetku) úspěšně naplnit cíle všech zbylých partnerů.

 

Závěrečné shrnutí:

V letošním roce byla zahájena velmi rozsáhlá akce, která ještě na necelé dva roky ovlivní život všech jejich obyvatel i návštěvníků. Mimořádný význam akce dokládají skutečnosti, že z vodních zdrojů Bátovka je v posledních letech dodáváno 80 % pitné vody pro město Jilemnici a díky realizaci akce se zcela promění vodohospodářské sítě i stav komunikací v Dolních Štěpanicích. To vše bude mít přirozeně zásadní pozitivní vliv na život stálých obyvatel a pro rozvoj cestovního ruchu této části Krkonoš.

Klíčovou pozitivní skutečností však je, že Vodohospodářské sdružení Turnov, dodavatel a další partneři mají dostatek zkušeností s podobnými stavbami, a proto stavba probíhá bez větších komplikací a ve velice vysoké kvalitě.

Byla dodržena podmínka vlastníka komunikací, aby byly do konce října zastaveny všechny výkopové práce a obnoven povrch komunikace (mimo finální obrusnou vrstvu dokončenou na jaře 2018).

Velmi oceňujeme, že obyvatelé v regionu i jeho návštěvníci zvládli trpělivě snášet omezení, která přirozeně vznikala v prvním roce rozsáhlé výstavby.

V roce 2018 se stavební aktivity posunou přímo do Dolních Štěpanic, a to nejenom na hlavní komunikaci, ale i do sousedních uliček. Budou dokončeny rozestavěné objekty a dokončena obnova komunikací zasažených stavbou v letošním roce. Speciálním úkolem pro zhotovitele pak bude sanace vodních zdrojů Bátovka a rekonstrukce sběrných potrubí v prameništi.

Zhotovitel díla se ukázal jako spolehlivý partner pro takto náročnou stavbu. Věříme, že vysoce nastavenou kvalitativní úroveň svých prováděných činností dokáže zachovat až do konce díla – do poloviny  léta 2019.

 

Vodohospodářské sdružení Turnov – ing. Hejduk, Bc. Šimůnek.

V Turnově, 1. 11. 2017

 

Vytvořeno: 02.11.2017 Změněno: 02.11.2017

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost