VHS Turnov - O nás

O NÁS

Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí. Je vlastníkem vodárenské  infrastruktury – vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších zařízení na sítích.

Svazek je založen pro plnění dvou klíčových úkolů:

 • péče o majetek formou investiční činnosti při obnově současného majetku a výstavbě nového majetku

 • provozování vodovodů a kanalizací, které naplňuje díky účinnosti koncesní smlouvy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,  Teplice (SčVK), Oblastní závod Turnov. Kvalitní koncesní smlouva se stala  současně základní podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie.

  Statutárními zástupci VHS Turnov jsou předseda Rady sdružení Ing. Milan Hejduk a ředitelka VHS Turnov paní Marcela Červová. Svazek je řízen Radou sdružení VHS Turnov a jeho činnost je kontrolována Dozorčí radou. Organizace má sídlo v Turnově, pobočnou kancelář v Semilech a pracuje v ní 7 zaměstnanců.

  Základním příjmem VHS Turnov je nájemné od provozní společnosti SčVK, a. s., které je součástí kalkulace ceny vodného a stočného. Ohromný rozsah investičních potřeb však vyžaduje získávání peněz z více zdrojů. VHS Turnov vyčerpalo z právě končícího Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR neuvěřitelnou částku 700 mil. Kč.  Další klíčové příspěvky a granty pro potřebné aktivity v malých obcích získává každoročně od Libereckého kraje a často také z Ministerstva zemědělství ČR. Největší akcí VHS Turnov v jeho historii byla více jak miliardová akce Čistá Jizera – odkanalizování pěti největších měst okresu. Aktuálně je za klíčového přispění evropských peněz úspěšně dokončena intenzifikace a celková rekonstrukce největší úpravny pitné vody v Příkrém, která zásobuje Semily a okolní obce. Na konci léta pak skončí rozsáhlá akce odkanalizování Rovenska pod Troskami.

  Výdaje VHS Turnov jsou především spojeny s plněním úkolů ve výstavbě potřebných vodohospodářských investic. Každoročním vysokým výdajem splátky investičních úvěrů, které pomáhaly v minulosti překlenout nedostatek peněz VHS potřebných na spolufinancování dotovaných akcí.  Hospodaření se řídí rozpočtovými pravidly územních rozpočtů. Rozpočty VHS Turnov na kalendářní rok a závěrečný účet VHS Turnov jsou zveřejňovány ve všech obcích, které jsou jeho členy.

  Pro obyvatele a firmy na území VHS je nejvíc sledovanou činností stanovení ceny vodného a stočného. Tato činnost má díky vysoutěženému  koncesním vztahu jasná pravidla.  Do této doby upřednostňovali zástupci obcí a měst výrazně vyšší zatížení ceny vodného a stočného, a to formou vysokého požadavku na nájemné. Spolufinancováním potřebných aktivit z městských a obecních rozpočtů bylo podle dlouhodobé dohody starostů při investicích do běžné obnovy majetku minimální.  Aktuálně je však cena na našem území vysoká. Proto se stále více diskutuje možnost zvýšení podílů městských i obecních peněz, což by přineslo menší tlak navyšování ceny vodného a stočného. Těmto diskusím samozřejmě napomohly i podzimní komunální volby, při nichž byla v rámci předvolebních aktivit cenová politika  velmi diskutovaným tématem. 

  Klíčovou řešenou otázkou tedy zejména je rozhodování, jak a jak vysoké zabezpečit potřebné zdroje na obnovu majetku VHS Turnov, jehož objem činí v účetních hodnotách 2,5 mld. Kč, nebo v hodnotách aktuálního ocenění dokonce 4,5 mld. Kč.  Členové Rady sdružení a nepřímo i zastupitelstev rozhodují, zda dále nechat stárnout již dnes tak opotřebovaný majetek a předat ho dalším generacím ve velmi zanedbalém a havarijním stavu, nebo zda tento historicky nepříznivý vývoj posledních desetiletí pozitivně změnit. To druhé a správné řešení však přinese další navyšování ceny vodného a stočného a větší příspěvky měst a obcí.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost