VHS Turnov - Obecné informace

Obecné informace

Základní informace dle zákona 106/1999 Sb.

Základní informace o Vodohospodářském sdružení Turnov ve smyslu § 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění).

1. Úplný oficiální název

Vodohospodářské sdružení Turnov

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu (včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost)

Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí. Je vlastníkem vodárenské  infrastruktury – vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších zařízení na sítích.

Svazek je založen pro plnění dvou klíčových úkolů:

 • péče o majetek formou investiční činnosti při obnově současného majetku a výstavbě nového majetku
 • provozování vodovodů a kanalizací, které naplňuje díky účinnosti koncesní smlouvy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,  Teplice (SčVK), Oblastní závod Turnov. Kvalitní koncesní smlouva se stala  současně základní podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie.

Statutárními zástupci VHS Turnov jsou předseda Rady sdružení Ing. Milan Hejduk a ředitelka VHS Turnov paní Marcela Červová. Svazek je řízen Radou sdružení VHS Turnov a jeho činnost je kontrolována Dozorčí radou. Organizace má sídlo v Turnově, pobočnou kancelář v Semilech a pracuje v ní 7 zaměstnanců.

Základním příjmem VHS Turnov je nájemné od provozní společnosti SčVK, a. s., které je součástí kalkulace ceny vodného a stočného. Ohromný rozsah investičních potřeb však vyžaduje získávání peněz z více zdrojů. VHS Turnov vyčerpalo z právě končícího Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR neuvěřitelnou částku 700 mil. Kč.  Další klíčové příspěvky a granty pro potřebné aktivity v malých obcích získává každoročně od Libereckého kraje a často také z Ministerstva zemědělství ČR. Největší akcí VHS Turnov v jeho historii byla více jak miliardová akce Čistá Jizera – odkanalizování pěti největších měst okresu. Aktuálně je za klíčového přispění evropských peněz úspěšně dokončena intenzifikace a celková rekonstrukce největší úpravny pitné vody v Příkrém, která zásobuje Semily a okolní obce. Na konci léta pak skončí rozsáhlá akce odkanalizování Rovenska pod Troskami.

Výdaje VHS Turnov jsou především spojeny s plněním úkolů ve výstavbě potřebných vodohospodářských investic. Každoročním vysokým výdajem splátky investičních úvěrů, které pomáhaly v minulosti překlenout nedostatek peněz VHS potřebných na spolufinancování dotovaných akcí.  Hospodaření se řídí rozpočtovými pravidly územních rozpočtů. Rozpočty VHS Turnov na kalendářní rok a závěrečný účet VHS Turnov jsou zveřejňovány ve všech obcích, které jsou jeho členy.

Pro obyvatele a firmy na území VHS je nejvíc sledovanou činností stanovení ceny vodného a stočného. Tato činnost má díky vysoutěženému  koncesním vztahu jasná pravidla.  Do této doby upřednostňovali zástupci obcí a měst výrazně vyšší zatížení ceny vodného a stočného, a to formou vysokého požadavku na nájemné. Spolufinancováním potřebných aktivit z městských a obecních rozpočtů bylo podle dlouhodobé dohody starostů při investicích do běžné obnovy majetku minimální.  Aktuálně je však cena na našem území vysoká. Proto se stále více diskutuje možnost zvýšení podílů městských i obecních peněz, což by přineslo menší tlak navyšování ceny vodného a stočného.

3. Kontaktní údaje (kontaktní poštovní adresa, tel, oficiální e-mail)

 • Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
 • tel. 481 313 481
 • datová schránka: c97yj33
 • e-mail: info@vhsturnov.cz
 • oficiální webové stránky sdružení: www.vhsturnov.cz

4. Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby 27-785640277/0100, Komerční banka, a. s. Turnov.

5. IČO

 • Identifikační číslo organizace (IČO) 49295934

6. DIČ

 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ49295934

7. Rozpočet

Údaje o schváleném rozpočtu - více v odkazu: ROZPOČET

8. Žádosti o informace (postup, který musí povinný subjekt dodržet při vyřizování všech žádostí a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

I. obecná část

 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vodohospodářské sdružení Turnov a jeho orgány (dále jen „povinný subjekt“) poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti.
 3. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací.
 4. V případě podání žádosti o poskytnutí informace písemně musí být z žádosti zřejmé:
 • kterému povinnému subjektu je určena,
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona,
 • fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, 
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, osobu oprávněnou nebo osobu zmocněnou za právnickou osobu jednat,
 • co je požadováno.

II. postup při vyřizování žádostí

 1. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 2. Písemná žádost se podává na adresu:
  Vodohospodářské sdružení Turnov
  Antonína Dvořáka 287
  511 01 Turnov
 3. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti povinnému subjektu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, povinný subjekt sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 4. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše o 10 dní, závažné důvody jsou taxativně uvedeny ve výše uvedeném zákonu. Žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 5. Povinný subjekt žádost posoudí a:
  a) brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží, a tuto zdůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
  d) Je-li žádost bezvadná, poskytne informaci ve lhůtě podle části II. odst. 5.
 6. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v části I. bodu 5., není žádostí ve smyslu výše uvedeného zákona vyhověno.
 7. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.
 8. Povinnost poskytnout informaci se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 9. Povinný subjekt neposkytne informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajenou informaci, informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby.
 10. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 11. V případě, že povinný subjekt bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, je povinen její výši písemně oznámit žadateli a to před poskytnutím informace.
 12. Poskytnutí informace, podmíněné postupem podle části II. bodu 13, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. V případě podání stížnosti proti výši úhrady lhůta podle části II. bodu 14 neběží.

9. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu nebo stížnost a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.
 2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese:
  Vodohospodářské sdružení
  Antonína Dvořáka 287
  511 01 Turnov
 3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.
 4. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 6. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
 7. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.

Stížnost

 1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.
 2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:
  a) žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
  b) kterému v zákonné nebo prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,
  c) kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace,
  d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady,
 3. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.,
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.
 6. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena. 

10. Náklady a sazebník úhrad za poskytování informací

Hrazení nákladů za poskytování informací

 1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

SAZEBNÍK ZDE

11. Výroční zprávy

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění) od roku 2002. ODKAZ NA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZDE

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost