VHS Turnov - Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - Informace o stavbě a rozsahu

Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - Informace o stavbě a rozsahu

 

Vážení občané,

  

dne 1.4.2011 byla zahájena investiční akce „Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“.. 

  

Výstavba kanalizace v dané lokalitě je rozdělena do několika etap, po jednotlivých stokách. V první fázi je budována přiváděcí stoka ze stávající kanalizace v obci Přepeře (od tzv. III. ulice), pod železničním přejezdem a následně v komunikaci směrem na Potůček. Zároveň v průběhu května až července probíhá realizace jednotlivých bočních stok v uličkách Na Potůčku a hlavní stoky v krajské komunikaci na Čtveřín. Následně budou prováděny veřejné části kanalizačních přípojek.

  

Výstavba kanalizace bezpochyby způsobí omezení dopravní obslužnosti v dané lokalitě. V době výstavby bude rezidentům a dopravní obsluze umožněn příjezd k nemovitostem v maximální možné míře (pokud v daném místě nebude přímo rozpracovaný výkop a aktuální situace to umožní). Vzhledem k prostorovým nárokům stavby bude nutné staveniště objíždět. Aktuální dopravní možnosti dopravní obsluhy budou vždy vyznačeny odpovídajícím dopravním značením.

  

Při výkopových pracích může být délka otevřeného výkopu v rozmezí 10 až 15 m, před a za otevřeným výkopem se budou pohybovat stavební stroje, případně zde můžou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu, který bude v danou pracovní dobu použit v otevřeném výkopu. Celkem může být aktuální pracovní úsek dlouhý cca 20 až 30 m (jedná se o příklad, v aktuální stavbě se můžou dispozice lišit). V uvedeném pracovním úseku pravděpodobně nebude v danou dobu možné zajistit plnohodnotný příjezd motorových vozidel přímo ke všem objektům podél tohoto pracovního úseku. Provizorní příjezd k objektům se budeme snažit v maximální možné míře zachovat po celou dobu výstavby, až na výjimečné případy, které budou s uživateli objektů předem konkrétně projednány ze strany zhotovitele díla. Tyto záležitosti je však nutno řešit s dostatečným předstihem. Uvedené individuální požadavky na nutný příjezd dopravní obsluhy můžete řešit vzájemnou dohodou se zhotovitelem díla. Tím je firma Mobiko Plus, a.s.. V případě uvedených požadavků se, prosíme, obraťte na zástupce této firmy – p. Oldřich Bury, tel: 603 474 683.

  

S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Tato záležitost by se Vás neměla přímo dotknout. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech tak, jak jste zvyklí – popelnice umístíte tak, jako jindy a zhotovitel stavby se postará o ostatní.

  

Definitivní dokončení veškerých uvedených prací v celé lokalitě je předpokládáno do konce října 2011, kdy bude dílo kompletně dokončeno včetně asfaltových úprav komunikací v celé šíři vozovky.

  

Veškerá omezení budou skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

  

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky.

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost