VHS Turnov - Archiv zakázek

Profil zadavatele

Archiv zakázek

TDI - Turnov - úplná rekonstrukce ul. 28. října

Popis:

Předmětem poptávky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce: „Turnov – úplná rekonstrukce ul. 28. října“, dle projektové dokumentace DPS zpracované firmou HBH Projekt, spol. s r.o. Cílem akce je rekonstrukce havarijního stavu vodohospodářských sítí na ulici 28. října. Úspěšnou realizací veřejné zakázky dojde nejen k výměně kanalizačních a vodovodních přípojek a nápravě tohoto havarijního stavu, ale dojde i k následné obnově povrchů komunikace včetně chodníků a zpevněných ploch, čímž se zvýší úroveň dopravní obslužnosti v dané lokalitě, estetické hledisko nevyjímaje. Součástí akce jsou i přeložky veřejného osvětlení, podzemních kabelů VN, NN, metalického vedení O2 a DOK v ul. 28. října. Při akci bude také nutno koordinovat ostatní sítaře – samostatnou akci realizace opravy plynovodu a pokládku optokabelů. Akce bude realizována v ulici 28. října, ul. Kinského a v oblasti Mariánského náměstí - od Markovy ulice až po ulici 5. května nad nemocnicí. Předmětem poptávky je zabezpečení kompletní činnosti TDI – od přípravy předání staveniště až po podání žádosti o kolaudaci a navíc zabezpečení prověření kvality prováděného díla ve lhůtě cca 6 měsíců od ukončení díla ( prověrka, kontrolní den, odstranění vad ).

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
18.07.2012, v 16:25:00
Lhůta pro nabídky:
14.08.2012, v 12:00:00
Předp. hodnota:
800 000 Kč
 
Detail

Turnov - úplná rekonstrukce ulice 28. října

Popis:

Předmětem zakázky je kompletní realizace stavby s názvem „Turnov – úplná rekonstrukce ul. 28. října“ dle PD HBH Projekt spol. s r.o. Úplná rekonstrukce ul. 28. října je navržena za účelem rekonstrukce havarijního stavu vodohospodářských sítí, předmětem stavby je obnova kanalizace a vodovodu vč. kanalizačních a vodovodních přípojek, přeložek veřejného osvětlení a přeložek podzemních kabelů VN, NN, metalického vedení O2 a DOK v ul. 28. října, ul. Kinského a v oblasti Mariánského náměstí, současně s obnovou stavebně technického stavu komunikací a dopravní vybavenosti. Součástí díla jsou dále ostatní činnosti nutné ke kompletnímu provedení a zprovoznění díla

Místo:

Město Turnov

Datum uveřejnění:
29.06.2012, v 10:45:00
Lhůta pro nabídky:
02.08.2012, v 00:00:00
Předp. hodnota:
44 000 000 Kč
 
Detail

„Semily ČOV – stavební práce“,

Popis:

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Semily ČOV – stavební práce“, která se skládá z následujících 2 samostatných objektů: 1. Semily ČOV – výstavba kalových polí – Jedná se o vybudování 2 kalových polí o vnitřních půdorysných rozměrech 16,5 x 2,8 m v areálu ČOV. Na jedno pole bude uskladněno 30 m³ kalu. Před zahájením prací zajistí dodavatel vytýčení stávajících sítí, budou provedeny přeložky kabelů v délce cca 40 m a zrušen stožár venkovního osvětlení (nebude realizován nový stožár, kabely budou přepojeny do stávajícího sloupu). PD obsahuje i požadavek na kácení 2 stromů, stromy jsou v současné době již pokáceny a odvezeny, dodavatel zajistí pouze likvidaci pařezů (ze země). Pro kalová pole budou provedeny betonové základové pasy, vlastní pole budou ze železobetonu a potřebných podkladních vrstev, dno polí bude ze silničních panelů. Součástí akce je trativod D 160 v délce cca 34 m, dále drenáže DN 150 a 200 v celkové délce cca 17 m včetně 2 ks plastových revizních šachet Ø 600 mm a 2 ks Ø 315 mm. V místě nájezdu na kalová pole bude nově vybetonovaná zpevněná plocha o výměře 19 m² včetně podkladních vrstev. Při stavbě je nutno uvažovat s podepřením stávajícího plotu. 2. Semily ČOV – osazení regulačního uzávěru DN 400 na přítok v OK (odlehčovací komoře) - Na přítoku do ČOV bude v odlehčovací komoře nově osazeno na odtokovém potrubí DN 400 do objektu hrubého předčištění nové vřetenové regulační šoupátko DN 400, ovládané pomocí ručního kola (náhrada za stávající ruční vřetenové stavítko). V rámci demontáže a osazení šoupátka bude nutné po dobu stavebních a technologických prací provádět provizorní přečerpávání splaškových vod ze šachty Š4 do Š7, pomocí výtlačného potrubí v délce cca 30 m a 2 vaků. Součástí zařízení bude i rozvaděč a další práce dle PD včetně spotřeby nn. Provizorní zařízení včetně jejího provozu zajistí dodavatel v rámci stavby (nutno ocenit do ostatních nákladů stavby, není zahrnuto ve výkazu výměr). Provozovatel SčVK nabízí možnost zapůjčení potřebného čerpadla. Realizace se předpokládá za bezdeštného počasí, přečerpávání cca 50 l/s po dobu max. 14 dní. Na výstavbu kalových polí vydal MěÚ Semily, obvodní stavební úřad dne 26.4.2012 územní souhlas. Osazení regulačního uzávěru nepodléhá vydání územního souhlasu ani stavebního povolení (VHS Turnov zajistí ohlášení prací na MěÚ, OŽP). Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností SčVK, a.s., Útvarem projekce Liberec v 03/2012.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
20.07.2012, v 13:44:00
Lhůta pro nabídky:
30.07.2012, v 12:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

Rokytnice nad Jizerou - oprava fasády centrální ČOV

Popis:

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Rokytnice nad Jizerou – oprava fasády centrální ČOV“. Součástí akce je výměna stávajících oken za nová plastová okna včetně dodávky venkovních parapetů (stávající okna – okna kovovým rámem 3 ks, okna luxfery 2 ks, stěna z luxfer 1 ks). Dále je součástí akce výměna vjezdových vrat. Stávající vrata jsou kovová, nově budou instalovaná dvoukřídlová sekční vrata s polyuretanovou pěnou tl. 60 mm (pro agresivní prostředí na vnitřní straně vrat) s ručním ovládáním, a to včetně kování v pozinku. Okna i vrata budou provedena v odstínu podobném stávajícímu (barva červená, případně tmavě hnědá) – bude dohodnuto před zadáním do výroby. Nově bude provedena fasáda včetně zateplení objektu a oplechování. V zadní části objektu bude provedena izolace a odvodnění. Při provedení fasády je nutné demontovat a nově namontovat stávající označení na objektu (není zahrnuto ve výkazu výměr, nutno připočítat). Oprava nevyžaduje vydání povolení stavby, bude provedeno pouze na ohlášení udržovacích prací (zajistí VHS Turnov). Na opravu nebyla zpracována projektová dokumentace, práce jsou zahrnuty ve výkazu výměr. Termín stavby: zadavatel předá staveniště pro zahájení prací do 17.8.2012 dokončení stavby dodavatelem max. do 19.10. 2012

Místo:

Město Rokytnice nad Jizerou

Datum uveřejnění:
20.07.2012, v 13:52:00
Lhůta pro nabídky:
30.07.2012, v 12:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

Semily ČOV - výměna oken a vstupních dveří

Popis:

Výměna stávajících dřevěných oken a vstupních dveří za nová plastová. Počet 16 + 1. Včetně doplňujících činností. Detaily uvedené v zadávací dokumentaci.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
27.06.2012, v 11:25:00
Lhůta pro nabídky:
23.07.2012, v 00:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

ČOV Semily - výměna elektrokotle a topení v provozní budově

Popis:

Jde o dodávku elektrokotle a topného systému.

Místo:

Město Semily

Datum uveřejnění:
27.06.2012, v 15:35:00
Lhůta pro nabídky:
23.07.2012, v 00:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

Chuchelna – zakrytí nádrže ČOV včetně lávky a přístřešku“

Popis:

Součástí akce je zakrytí stávající nádrže ČOV Chuchelna o rozměrech cca 6 x 3 m sklolaminátovými deskami včetně osazení lávky pro čištění, dále provedení přístřešku z dřevěné konstrukce se sedlovou střechou s plechovou krytinou o rozměrech cca 7 x 3,5 m.

Místo:

Obec Chuchelna

Datum uveřejnění:
27.06.2012, v 15:50:00
Lhůta pro nabídky:
23.07.2012, v 00:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

Lomnice nad Pop. - prodloužení vodovodu Košov

Popis:

nový vodovod možný nabídnout dvěma technologiemi provádění

Místo:

Město Lomnice nad Popelkou

Datum uveřejnění:
27.06.2012, v 15:20:00
Lhůta pro nabídky:
11.07.2012, v 00:00:00
Předp. hodnota:
neuveřejněna
 
Detail

Testovací zakázka

Popis:

Popis sluzby

Místo:

Obec Malá Skála

Datum uveřejnění:
20.06.2012, v 02:00:00
Lhůta pro nabídky:
23.06.2012, v 00:00:00
Předp. hodnota:
15 000 Kč
 
Detail

Základní údaje

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Tel.: 481 313 481, 481 312 206
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ČÚ: 3710462 / 0800
Datová schránka: c97yj33

Mapa působení

Poruchy a havárie

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Web stránky: www.scvk.cz

Vzdělávání a informovanost