Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí. Je vlastníkem vodárenské  infrastruktury – vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších zařízení na obou  sítích.

Svazek je založen pro plnění dvou klíčových úkolů:

  • péče o majetek formou investiční činnosti při obnově současného majetku a výstavbě nového majetku
  • provozování vodovodů a kanalizací, které naplňuje díky účinnosti koncesní smlouvy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,  Teplice (SčVK), Oblastní závod Jilemnice. Kvalitní koncesní smlouva se stala  současně základní podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie.

Statutárními zástupci VHS Turnov jsou předseda Rady sdružení  ing. Zdeněk Rajm  a ředitelka VHS Turnov paní ing. Jiřina Bobková. Plnou moc k výkonu jejich činností má ing. Milan Hejduk, ředitel svazku.  Svazek je řízen Radou sdružení VHS Turnov a jeho činnost je kontrolována Dozorčí radou. Organizace má sídlo v Turnově, a pracuje v ní 8 zaměstnanců.

Základním příjmem VHS Turnov je nájemné od provozní společnosti SčVK, a. s., které je součástí kalkulace ceny vodného a stočného.  Dalšími důležitými příjmy jsou dotace od měst, obcí, Libereckého kraje a ostatních dotačních institucí. Města a obce poskytují příspěvky na základě interních dotačních pravidel – a to zejména na obnovu kounikací po stavbě sítí a na výstavbu nového majetku. Liberecký kraj nám poskytuje tři druhy dotací. První jsou dotace z Fondu ochrany vod LK pro akce v obcích. Druhým je spolufinancování aktivit dotovaných centrálními dotačními institucemi. Třetím je podpora obnovy krajských komunikací po výstavbě našich sítí. Posledním příjmem jsou příjmy ze smluv sousedních vlastníků, atd.

Ohromný rozsah investičních potřeb však vyžaduje získávání peněz z více zdrojů. VHS Turnov vyčerpalo z  Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR neuvěřitelnou částku 800 mil. Kč.  Další klíčové příspěvky a granty pro potřebné aktivity v malých obcích získává každoročně od Libereckého kraje a často také z Ministerstva zemědělství ČR. Největší akcí VHS Turnov v jeho historii byla více jak miliardová akce Čistá Jizera – odkanalizování pěti největších měst okresu. Aktuálně je za klíčového přispění evropských peněz úspěšně dokončena realizace akcí Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska, Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod.

Výdaje VHS Turnov jsou především spojeny s plněním úkolů ve výstavbě potřebných vodohospodářských investic. Každoročním vysokým výdajem splátky investičních úvěrů, které pomáhaly v minulosti překlenout nedostatek peněz VHS potřebných na spolufinancování dotovaných akcí.  Hospodaření se řídí rozpočtovými pravidly územních rozpočtů. Rozpočty VHS Turnov na kalendářní rok a závěrečný účet VHS Turnov jsou zveřejňovány ve všech obcích, které jsou jeho členy.

Pro obyvatele a firmy na území VHS je nejvíc sledovanou činností stanovení ceny vodného a stočného. Tato činnost má díky vysoutěženému  koncesním vztahu jasná pravidla.  Do této doby upřednostňovali zástupci obcí a měst výrazně vyšší zatížení ceny vodného a stočného, a to formou vysokého požadavku na nájemné. V posledních letech mají výrazný vliv na stanovení ceny tři okolnosti. Pandemie Covid a válka na Ukrajině přinesly výrazný nárůst všech provozních nákladových položek ( elektřina, mzdy, materiály, chemie, apod.). SFŽP pak při monitoringu poskytnutých dotací nutí dodržovat podmínky minimální tvorby zdrojů ( nájemného) na obnovu majetku.

Klíčovou řešenou otázkou tedy zejména je rozhodování, jak a jak zabezpečit vysoké potřebné zdroje na obnovu majetku VHS Turnov, jehož objem činí v účetních hodnotách skoro 3 mld.  Kč, nebo v hodnotách aktuálního ocenění dokonce 4,5 mld. Kč.  Členové Rady sdružení a nepřímo i zastupitelstev rozhodují, zda dále nechat stárnout již dnes tak opotřebovaný majetek a předat ho dalším generacím ve velmi zanedbalém a havarijním stavu, nebo zda tento historicky nepříznivý vývoj posledních desetiletí pozitivně změnit. To druhé a správné řešení však přinese další navyšování ceny vodného a stočného a větší příspěvky měst a obcí.

Další základní otázkou bylo víceleté hledání optimálního řešení, jak zabezpečit provozování majetku svazku v letech 2021 – 2030. Bylo rozhodnuto a pomocí koncesního řízení zabezpečeno, že bude i nadále využita forma koncesního vztahu s odbornou provozní firmou, kterou je společnost – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.